คลีนิคนิรนาม

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  

เป็นคลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยและทวีปเอเชีย ที่บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจแก่ประชาชนทั่วไปและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง มีการรักษาความลับของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด รวมทั้งมีการให้คำปรึกษาแนะนำที่ดีทั้งก่อนและหลังการตรวจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ขึ้นมาภายหลัง ต่อมาคลีนิคนิรนามได้ค่อยๆ เพิ่มบริการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อและประชาชนทั่วไป  เช่น การตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน (CD4) การวัดปริมาณไวรัสในเลือด (Viral load) การตรวจเชื้อดื้อยา การให้ยาป้องกันโรคฉวยโอกาส และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องยาต้านไวรัสเอดส์ การส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีสิทธิเพื่อรับยาต้านไวรัสเอดส์ คลินิกสุขภาพหญิงคลินิกสุขภาพชาย และคลินิกโภชนาการ

บริการต่างๆของคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย


คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจเอดส์
 เป็นบริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านเอดส์ ของคลีนิคนิรนาม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการป้องกันเอดส์อย่างต่อเนื่องในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงโดยอาศัยบริการเสริมสร้างสุขภาพเป็นจุดส่งต่อบริการ โดยชักชวนให้ผู้มารับบริการกลับมาตรวจเอดส์ซ้ำอย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในการลดพฤติกรรมเสี่ยง และดูอัตราการติดเชื้อใหม่ในกลุ่มนี้ ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์อย่างมากในการประเมินประโยชน์ของการตรวจเอดส์ว่าช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง และลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีลงได้จริงหรือไม่ และปัจจุบันนี้มีวิธีการตรวจหาการติดเชื้อได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น Anti-HIV เป็นการตรวจหาภูมิต่อตัวเชื้อสามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 2 สัปดาห์ขึ้นไป NAT เป็นการตรวจตัวเชื้อสามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 5 วันขึ้นไป DNA PCR เป็นการตรวจตัวเชื้อสามารถตรวจได้หลังเสี่ยง 1 สัปดาห์ขึ้นไป เป็นต้น


คลินิกสุขภาพหญิง
เปิดบริการให้กับผู้หญิงทั่วไป ในการตรวจกามโรค ตรวจเอดส์ ร่วมกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และถ้าผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ ทางคลีนิคนิรนามก็ยังมีกล้องส่องตรวจปากมดลูก (กล้องคอลโปสโคป) ซึ่งทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูกได้รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถใช้ในการส่องตรวจมะเร็งปากทวารหนักได้ด้วย


คลินิกสุขภาพชาย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์

 

 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มชายรัก 2 เพศ เช่น 1 ใน 3 ของชายรักชายในกรุงเทพมหานครติดเชื้อเอชไอวีมากขึ้นอย่างน่าตกใจ เพื่อให้ชายรักชายได้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตร รวมทั้งการับคำปรึกษาและตรวจเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์จึงได้เปิดคลินิกสุขภาพชายขึ้นที่ชั้น 1 ภายในคลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2551


บริการของคลินิกสุขภาพชาย

1. การปรึกษาก่อนและหลังตรวจเอดส์ โดยเน้นการมาตรวจพร้อมคู่รัก

2. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากทวารหนัก

3. การตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4. โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

5. การปรึกษาด้านโภชนาการ

6. การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังมีพฤติกรรมเสี่ยง

7. ให้คำปรึกษากับชายรักชายที่ติดเชื้อแล้ว เรื่องการดูแล สุขภาพ เช่น การตรวจ CD4 การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ


เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-19.00 น
. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.00 น.

 

คลินิกโภชนาการ


ตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งคลินิกโภชนาการด้วยการสนับสนุนจากโครงการท่าจีน (TACHIN : The Thai Australian Collaboration in HIV Nutrition) เมื่อปี 2548 ปัจจุบันคลินิกโภชนาการได้เปิดให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการกับผู้มารับบริการทั้งผู้ติดเชื้อและผู้ไม่ติดเชื้อ มีการส่งเสริมสุขภาพของผู้ติดเชื้อทั้งก่อนเริ่มยาและหลังเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น รวมทั้งได้นำบริการคลินิกโภชนาการมาช่วยกระตุ้นให้ผู้มารับบริการที่ไม่เคยตรวจเชื้อเอชไอวีมาก่อน เช่น กลุ่มชายรักชาย กลุ่มผู้มาตรวจสุขภาพประจำปี ยินดีที่จะตรวจหาเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย โดยในรอบปี 2553 มีผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน ซึ่งพบว่ามีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้เริ่มทานยาต้านไวรัสเอดส์ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวน้อย แต่กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์แล้ว จะมีปัญหาภาวะไขมันย้ายที่และภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมา ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคไต ทั้งนี้สาเหตุส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งพบได้ในผู้ที่ไม่ติดเชื้อด้วยเช่นกัน ดังนั้นการให้คำแนะนำและคำปรึกษาทางด้านโภชนาการจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อัตราค่าบริการต่างๆ

รายละเอียดบริการ

เวลาเปิดบริการ

อัตราค่าบริการ

1.ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์

จ-ศ. 7.30-18.00น./ส. 7.30-15.00น.

-ตรวจแบบทราบผล ทันที 200 บาท

-ตรวจด้วยวิธี PCR 1,500 บาท

(รู้ผล 1 สัปดาห์)

2.ตรวจไวรัสตับอักเสบบี

จ-ศ. 7.30-18.00น./ส. 7.30-15.00น.

-ตรวจแบบทราบผล ทันที 200 บาท

-ตรวจแบบ 3 วัน ฟังผล 70 บาท

3.ตรวจซิฟิลิส

จ-ศ. 7.30-18.00น./ส. 7.30-15.00น.

-ตรวจแบบทราบผล ทันที 60 บาท

4.ตรวจกรุ๊ปเลือด

จ-ศ. 7.30-18.00น./ส. 7.30-15.00น.

20 บาท

5.ตรวจระดับภูมิคุ้มกันซีดีสี่ (CD4)

จ-ศ. 7.30-15.00น./ส. 7.30-11.00น.

300 บาท

6.ตรวจระดับปริมาณไวรัสในเลือด (Viral load)

จ-ศ. 7.30-15.00น./ส. 7.30-11.00น.

1,500 บาท

7.ตรวจหาการดื้อยาต้านไวรัสเอดส์

จ-ศ. 7.30-15.00น./ส. 7.30-11.00น.

2,500 บาท / 5,000 บาท

8.ตรวจหาการติดเชื้อหนองในแท้

และหนองในเทียม รู้ผลทันที

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-15.00น.

50 บาท

9.ตรวจเพาะเชื้อหนองในแท้ หนองในเทียม

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-15.00น.

600 บาท

10.ตรวจคัดกรองหาเชื้อรา

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-15.00น.

50 บาท

11.ตรวจคัดกรองหาเชื้อแบคทีเรีย

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-15.00น.

50 บาท

12.ตรวจคัดกรองหาเชื้อพยาธิในระบบสืบพันธุ์หญิง

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-15.00น.

50 บาท

13.ตรวจมะเร็งปากมดลูก

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-15.00น.

150 บาท

14.ตรวจมะเร็งปากทวารหนัก

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-11.00น.

200 บาท

15.จี้หูด

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-11.00น.

200 บาท

16.ตรวจหาวัณโรคแฝงสำหรับผู้ติดเชื้อ

จ-ศ. 7.30-16.30น./ส. 7.30-11.00น.

ฟรี

17.คลินิกปรึกษาโรคผิวหนังสำหรับผู้ติดเชื้อ

ทุกวันพฤหัสบดี

9.00-11.00น.

ฟรี

18. ตรวจสุขภาพประจำปี

จ.-ส. 07.30-11.00 น.

ตามโปรแกรมช่วงอายุ/เพศ

งดอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

19.ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

จ.-ส. 07.30-16.00 น.

320 บาท/เข็ม

20.ให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

จ.-ส. 07.30-16.00 น.

1,378 บาท/เข็ม

21.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบเอ และ ซี

จ-ศ. 7.30-19.00น./ส. 7.30-16.00น.

400 บาท

22.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี

จ-ศ. 7.30-19.00น./ส. 7.30-16.00น.

150/200 บาท

23.คลินิกปรึกษาสุขภาพชายรักชาย (MSM Clinic)

จ.-ส. 07.30-16.00 น.

ฟรี

24. ให้บริการดูแลผู้ติดเชื้อระยะยาวด้วยยาต้านไวรัส

และให้การปรึกษาดูแลสุขภาพ

ทุกวันพุธ 13.00 -16.00น.

คนไข้เป็นผู้ชำระค่าตรวจทาง

ห้องปฎิบัติการและค่ายาเอง

สอบถามเพิ่มเติม หรือติชมการบริการได้ที่ 0-22522568-9 ต่อ 200 หรือที่ www.trcarc.org

Additional information